KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie odpowiada 65% liczbie godzin kształcenia zawodowego określonego w podstawie programowej kształcenia
w zawodzie.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie kursu daje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE).

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Osoba, która posiada ‎‎certyfikaty kwalifikacji zawodowej ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia, otrzymuje dyplom  zawodowy.

Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎zawodowego dołącza się ‎Europass – Suplement do dyplomu ‎ zawodowego, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym odbywa się bezpłatnie.

 

2. ORGANIZACJA KURSU

  • Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  • Program oraz wymiar godzin kursu kwalifikacyjnego jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodzie.

  • Szczegółowe informacje dotyczące organizacji kursu zawarte są w regulaminie KKZ.

 

3. OFERTA KSZTAŁCENIA

 

Nazwa kursu

Termin

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych (CUKIERNIK)
zobacz
wrzesień 2022 – listopad 2023
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań (KUCHARZ)      
zobacz
wrzesień 2022 – listopad 2023
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH)      
zobacz
wrzesień 2022 – luty 2023
SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych (TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI)      
zobacz
wrzesień 2022 – luty 2023

 

4. TERMINY REKRUTACJI

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1
Składanie wniosków wraz z załącznikami 16 -31 maja 2022r.
do godz. 15.00
26 – 29 lipca 2022r.
godz. 15.00
2
Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną do 17 czerwca 2022r. do 12 sierpnia 2022r.
3
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
20 lipca 2022r.
do godz. 14.00
16 sierpnia 2022r.
do godz. 14.00
4
Przyjmowanie oświadczeń woli przyjęcia 24 czerwca – 22 lipca 2022r. 17-18 sierpnia 2022r.
5
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i  kandydatów  nieprzyjętych 25 lipca 2022r.
do godz. 14.00
19 sierpnia 2022r.
do godz. 14.00

 

5. DOKUMENTY DO REKRUTACJI

 

 

6. DOKUMENTY KKZ 2021/2022

aktualizacja 26.09.2022r.

Harmonogram zajęć – CUKIERNIK

Plan nauczania – CUKIERNIK

Harmonogram zajęć – KUCHARZ

Plan nauczania – KUCHARZ 

7. DOKUMENTY KKZ 2022/2023

aktualizacja 26.09.2022r.

Harmonogram zajęć – CUKIERNIK

Plan nauczania – CUKIERNIK

Harmonogram zajęć – KUCHARZ

Plan nauczania – KUCHARZ

 

Jak do nas trafić

 

Projekty Unijne

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

„Profilaktyka na miarę”

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Poznaj GastronomikSkip to content