Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie.

Data publikacji strony internetowej: 2008-09-29
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-25
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023.01.21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Stępień, stepien.krzysztof@zsgs.olsztyn.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel./fax 89 5337565. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W skład Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie wchodzi Technikum nr 5 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie oraz Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Olsztynie w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie.

Zajęcia odbywają się w dwóch budynkach przy ul. Żołnierskiej 49, 10-560 Olsztyn oraz przy ul. Wyszyńskiego 16, 10-455 Olsztyn

Budynek przy ul. Żołnierskiej 49

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ul. Żołnierskiej. Do wejścia nie prowadzą schody i nie ma ograniczeń w postaci progów. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Przy wejściu do szkoły znajduje się portiernia, w której pracownicy obsługi udzielają niezbędnych informacji. Budynek jest czterokondygnacyjny.
 2. Sekretariat, gabinet Dyrektora Szkoły i pomieszczenia administracyjne Szkoły znajdują się na wysokim parterze budynku. Do wyżej wskazanych pomieszczeń  prowadzą schody. Z korytarza na parterze jest dostęp tylko do części sal lekcyjnych. Do pozostałych pomieszczeń prowadzą schody. W budynku nie ma wind.
 3. Budynek  nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych dla osób słabo słyszących, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych. Są oznaczenia kontrastowe dla osób słabowidzących.
 4. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.
 6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek pracowni technologicznych przy ul. Wyszyńskiego 16

 1. Do budynku pracowni technologicznych prowadzą dwa niezależne wejścia,  jedno dla uczniów i jedno  dla nauczycieli. Do wejść tych,  nie prowadzą schody. Przy wejściu dla uczniów znajduje się portiernia, w której pracownicy udzielają niezbędnych informacji. W budynku są  trzy kondygnacje.
 2. Do większości pomieszczeń w budynku prowadzą schody. W budynku są dwie windy dostępne dla pracowników obsługi oraz dwie windy dostępne dla osób niepełnosprawnych.
 3. Budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych dla osób słabo słyszących, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych. Są oznaczenia kontrastowe dla osób słabowidzących.
 4. Na terenie posesji budynku pracowni technologicznych, znajduje się parking dla samochodów osobowych. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 5. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.
 6. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

brak aplikacji mobilnych

Projekty Unijne

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

„Profilaktyka na miarę”

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Poznaj GastronomikSkip to content