PROCEDURA NADANIA IMIENIA ZESPOŁOWI SZKÓŁ
GASTRONOMICZNO – SPOŻYWCZYCH
W OLSZTYNIE

 

Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest określenie zasad nadania imienia Szkole.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe

(Dz.U. z  2021 r. poz. 1082 z póź. zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2019 r. poz. 502 ze zm.) – § 1 ust. 1, § 2 i 3.

 

Założenia procedury

Poprzez nadanie imienia Szkoła:

 • zyskuje własną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,
 • buduje własny system wychowania w oparciu o autorytet patrona i wartości,
 • promuje patrona,
 • pozyskuje do współpracy osoby i instytucje związane z patronem,
 • wchodzi do rodziny szkół o tym samym imieniu, co może prowadzić do nawiązania wzajemnych kontaktów,
 • tworzy własny ceremoniał.

 

Zasady wyboru patrona:

 • procedurę nadania imienia szkole opracowuje Zespół ds. Nadania Imienia Szkole,
 • w wyborach bierze udział cała społeczność szkoły (uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły),
 • terminy realizacji poszczególnych etapów wyboru patrona ustala Zespół ds. Nadania Imienia Szkole w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,
 • Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Zespołem ds. Nadania Imienia Szkole wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację zadań szczegółowych,
 • Dyrektor Szkoły kontroluje sprawny przebieg poszczególnych etapów i rozlicza odpowiedzialnych za ich realizację,
 • Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski składają wspólny wniosek o nadanie szkole imienia,
 • imię szkole nadaje organ prowadzący w drodze uchwały, na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 

 

Plan działania związany z nadaniem imienia Szkole

 

LP. DZIAŁANIE SZCZEGÓŁY ODPOWIEDZIALNI ZA WYKONANIE ZADANIA TERMIN

1.

Powołanie na zebraniu Rady Pedagogicznej Zespołu
ds. Nadania Imienia Szkole.

1.       Skład Zespół ds. Nadania Imienia Szkole:

–         przedstawiciele Rady Pedagogicznej,

–         przedstawiciel Rady Rodziców,

–         przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.

–    Dyrektor Szkoły.

 

grudzień 2022 r.

2.

Opracowanie procedury nadania imienia Szkole. 1.       Określenie celu, założeń procedury oraz zasad wyboru patrona z uwzględnieniem szczegółowego planu działania.

 

 

 

–    Dyrektor Szkoły,

–    Koordynator Zespołu: wicedyrektor Jolanta Urbanek,

–    Zespół ds. Nadania Imienia Szkole:

przedstawiciele Rady Pedagogicznej: Elżbieta Rakowska, Jolanta Siemianowska, Izabela Sędacka; Przedstawiciel Rady Rodziców: Ewelina Szpyrka; Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego: Alicja Czwartek.

grudzień 2022 r.

3.

Działania informacyjne skierowane do nauczycieli, pracowników szkoły,  uczniów i rodziców. 1.       Informacja o podjęciu działań zmierzających do nadania imienia szkole poprzez stronę internetową szkoły oraz szkolne media społecznościowe.

2.       Zapoznanie z procedurą nadania imienia Szkole:

–         nauczycieli, podczas zebrania Rady Pedagogicznej,

–         uczniów, podczas spotkań z wychowawcą,

–         rodziców, za  pośrednictwem narzędzi komunikacji elektronicznej (dziennik Librus),

–         pracowników niepedagogicznych – za pośrednictwem narzędzi komunikacji elektronicznej.

3.      Stworzenie na stronie internetowej szkoły zakładki poświęconej działaniom  związanym z nadaniem imienia szkole, ogłoszenia na tablicy informacyjnej.

 

–    Dyrektor Szkoły,

–    Zespół ds. Nadania Imienia Szkole,

–    Wychowawcy.

styczeń 2023 r.

4.

Wybór kandydatów na patrona szkoły. 1.         Powołanie komisji wyborczej.

2.         Zgłoszenie kandydatur – wypełnienie ankiety zgłoszeniowej online.

3.         Opracowanie listy rankingowej – wybór trzech kandydatów z największą ilością głosów na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

4.         Prezentacja wybranych kandydatów (opracowanie prezentacji multimedialnej – uczniowie).

5.         Zapoznanie uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych z kandydatami – umieszczenie prezentacji na stronie szkoły, pogadanki na zajęciach
z wychowawcą.

 

–    Dyrektor Szkoły,

–    Nauczyciele,

–    Przedstawiciele klas, rodzice, pracownicy niepedagogiczni,

–    Komisja wyborcza
w składzie: przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego.

styczeń/ luty 2023 r.

5.

Wybory patrona szkoły. 1.       Przeprowadzenie wyborów.

 

–    Komisja wyborcza
w składzie: przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego.
marzec/ kwiecień 2023 r.

6.

 

 

 

 

Zatwierdzenie kandydata na patrona szkoły.

 

 

 

 

1.       Zatwierdzenie kandydata na patrona szkoły przez:  Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski.

2.       Złożenie wniosku do organu prowadzącego o nadanie imienia szkole.

–    Dyrektor Szkoły,

–    Rada Pedagogiczna,

–    Rada Rodziców,

–    Samorząd Uczniowski.

kwiecień/ maj 2023 r.

7.

Ogłoszenie informacji
o wyborze patrona.
1.       Opublikowanie informacji o wyborze patrona szkoły za pośrednictwem:

–         strony internetowej szkoły,

–         tablicy ogłoszeń,

–         mediów społecznościowych.

 

–    Zespół ds. Nadania Imienia Szkole. kwiecień – czerwiec 2023 r.

8.

Przygotowania do uroczystości nadania imienia Szkole. 1.       Przydzielenie zadań związanych
z przygotowaniem uroczystości:

–         powołanie zespołów zadaniowych,

–         stworzenie miejsca w szkole upamiętniającego patrona szkoły,

–         przygotowanie części artystycznej,

–         przygotowanie informacji  promującej szkołę i jej patrona,

–         wykonanie zaproszeń dla gości na uroczystość szkolną,

–         przygotowanie wystaw prac uczniowskich związanych
z patronem szkoły.

 

–    Zespół ds. Nadania Imienia Szkole. wrzesień – listopad 2023 r.

9.

Przygotowanie uroczystości głównej. 1.       Opracowanie scenariusza uroczystości w porozumieniu z organem prowadzącym, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim. –    Dyrektor Szkoły,

–    Szkolny Zespół ds. Nadania Imienia Szkole.

wrzesień – listopad 2023 r.

10.

Uroczystość nadania imienia Szkole. 1.       Msza święta.

2.       Część artystyczna.

3.       Poczęstunek.

–    Dyrektor Szkoły

–    Zespół ds. Nadania Imienia Szkole

listopad 2023 r.

 

 

Zespół ds. Nadania Imienia Szkole.

Projekty Unijne

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

„Profilaktyka na miarę”

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Poznaj GastronomikSkip to content